Skip to main content

Táto meditácia využíva slová, obrazy a pocity na vzbudenie láskavosti a priateľstva, ako k sebe, tak aj k ostatným. S každým opakovaním, recitovaním daných veršov vyjadrujeme náš zámer, znova a znova vysádzame v našich srdciach semienko láskavých želaní.

Pokiaľ máme milujúce srdce stále v pozadí, všetko o čo sa pokúšame, všetko s čím sa stretávame sa otvorí a bude plynúť ľahšie. Môžete začať tým, že budete meditovať 15 alebo 20 minút na tichom mieste. Pohodlne sa usaďte. Uvoľnite svoje telo a nechajte ho relaxovať. Otvorte svoje srdce a nechajte ho zjemnieť. Zanechajte svoje plány a obavy.

Začnite u seba. Zľahka dýchajte a v mysli si hovorte nasledujúce tradičné verše zamerané na naše dobro a blahobyt. Pokiaľ nemáme radi samých seba, tak ani nemôžeme mať radi druhých.

Nech ma naplní milujúca láskavosť.
Nech som zdravý a prostý fyzického utrpenia.
Nech som v mieri a prostý mentálneho utrpenia.
Nech sa mi darí a žijem šťastne.

Avera homi.
Abiapača homi.
Anigha homi.
Sukhi attanam pariharami.

Ako opakujete tieto verše predstavte si samých seba ako vás napĺňa láska a dobro. Možno vám bude jednoduchšie predstaviť si samých seba ako malé milované dieťa. Vytvorte si vlastné verše, ktoré najlepšie otvoria vaše srdce. Opakujte ich znova a znova, nechajte pocit dobra prenikať do vášho tela a mysle. Praktikujte túto meditáciu počas niekoľkých týždňov až pokiaľ sa pocit milujúcej láskavosti nezačne stupňovať.

Majte na zreteli, že sa vám táto meditácia môže niekedy zdať mechanická alebo zvláštna. Dokonca niekedy môže navodiť pocity opačné láskavosti ako podráždenosť alebo hnev. Pokiaľ sa tak stane, je veľmi dôležité byť k sebe trpezlivý a láskavý, prijať čokoľvek, čo príde s láskavou náklonnosťou. Pokiaľ cítite, že ste vybudovali silnejší pocit milujúcej láskavosti voči sebe, môžete rozšíriť svoju meditáciu aj k druhým. Po zameriavaní sa na seba päť alebo desať minút, vyberte si osobu, ktorú máte radi, ktorá vám pomohla, niekto kto vás má rad a naozaj sa o vás zaujíma. Predstavte si túto osobu a opakujte tieto verše.

Nech ho naplní milujúca láskavosť.
Nech je zdravý a prostý fyzického utrpenia.
Nech je v mieri a prostý mentálneho utrpenia.
Nech sa mu darí a nech žije šťastne.

Avera hontu.
Abiapača hontu.
Anigha hontu.
Sukhi attanam pariharantu.

Nechajte predstavy a pocity, ktoré máte voči tejto osobe podporiť vašu meditáciu. Pritom nezáleží na tom, či sú tieto predstavy a pocity jasné alebo nejasné. V meditácii sa budú meniť. Jednoducho pokračujte v rozsievaní týchto láskavých želaní, mierumilovne opakujte verše bez ohľadu na to, čo vystupuje. Vyjadrovanie vďaky ľuďom, ktorých máme radi je prirodzená forma lásky. Stáva sa, že pre niektorých ľudí je posielanie milujúcej láskavosti voči sebe samým tak náročné, že uprednostňujú začínať meditáciu posielaním metta ľuďom, ktorých majú radi. Je to tak v poriadku. Pravidlo pri metta je ísť cestou, ktorá najľahšie otvorí vaše srdcia.

Keď sa vaša milujúca láskavosť voči tejto bytosti rozvinula, môžete pokračovať v posielaní metta ľuďom v okolí. Predstavte si ľudí, ktorí sú spolu s vami v miestnosti, prípadne v dome, a opakujte tie isté verše, posielajte metta každej osobe, po rade.

Potom môžete pokračovať ďalej. Rozposielajte metta do bližšieho okolia. Zahrňte zvieratá, stromy, všetky viditeľné aj neviditeľné bytosti. Postupne môžete túto oblasť stále rozširovať a zahŕňať tak stále viac a viac bytostí, rastlín, až nakoniec objímete celý svet.

Pre pokročilú prax je možné zahrnúť aj našich nepriateľov, ľudí, ktorých veľmi nemáme radi. Prajte aj im, aby boli naplnení milujúcou láskou a mierom. Na začiatku toho možno nebudete schopní, ale postupne ako sa vaše srdcia budú otvárať, najprv k milovaným a priateľom, tak zistíte, že ich nebudete chcieť zatvárať pred nikým.

Metta sa dá praktikovať kdekoľvek. Môžete používať túto metódu v dopravnej zápche, v autobusoch, pri čakaní v rade. Pri tichom posielaní metta ľudom, s ktorými práve ste, objavíte pocit nádhernej spolupatričnosti a spojenia s nimi – to je sila milujúcej láskavosti. Ukľudní to vašu myseľ a umožní vám to zostať v spojení s vaším srdcom.