Skip to main content

Dakkhiná-vibhanga-sutta, Madždžhima-nikája 142

1. I započul som. Raz sa Vznešený zdržiaval v kraji Sákjov, v Kapilavatthe, v Nigródhovom parku.

2. Vtom prišla za Vznešeným Mahápadžápatí Gótamí s párom nových rúch. Keď pozdravila Vznešeného, usadila sa bokom a oslovila ho: „Ctihodný pane, tieto rúcha som upriadla a utkala priamo pre Vznešeného. Ctihodný pane, prijmi ich, prosím, odo mňa.“
Nato jej Vznešený odpovedal: „Daruj ich Sanghe (spoločenstvo žiakov), Gótamí. Keď ich daruješ Sanghe, uctíš si tak mňa i Sanghu.“
Druhý i tretíkrát požiadala Vznešeného: „Ctihodný pane, tieto rúcha som upriadla a utkala priamo pre Vznešeného. Ctihodný pane, prijmi ich, prosím, odo mňa.“ A Vznešený druhý i tretíkrát odpovedal: „Daruj ich Sanghe, Gótamí. Keď ich daruješ Sanghe, uctíš si tak mňa i Sanghu.“

3. Nato oslovil Vznešeného ctihodný Ánanda: „Ctihodný pane, prijmi, prosím, tie rúcha od Mahápadžápatí Gótamí. Mahápadžápatí Gótamí bola Vznešenému veľmi nápomocná. Ako sestra jeho matky mu bola ošetrovateľkou, pestúnkou i dojkou. Vznešeného dojčila po smrti jeho matky. A ty, ctihodný pane, si bol tiež veľmi nápomocný Mahápadžápatí Gótamí. Vďaka Vznešenému prijala Mahápadžápatí Gótamí útočisko v Buddhovi, Dhamme a Sanghe. Vďaka nemu sa stráni zabíjania živých bytostí, brania nedávaného, zmyselnej nestriedmosti, zlorečenia a omamných látok vedúcich k nedbalosti. Vďaka Vznešenému má Mahápadžápatí Gótamí plnú dôveru v Buddhu, Dhammu a Sanghu a cnosti milé ušľachtilým. Vďaka Vznešenému je oslobodená od pochybností týkajúcich sa utrpenia, pôvodu utrpenia, jeho zániku a cesty vedúcej k zániku utrpenia. Vznešený bol Mahápadžápatí Gótamí veľmi nápomocný.“

4. „Je to tak, Ánanda, je to tak. Keď niekto prijme vďaka inej osobe útočisko v Buddhovi, Dhamme a Sanghe, len ťažko to možno vyvážiť vzdávaním úcty, poklonami, zdvorilými službami, poskytovaním rúch, jedla, obydlia a liekov.
Keď sa niekto vďaka inej osobe stráni zabíjania živých bytostí, brania nedávaného, zmyselnej nestriedmosti, zlorečenia a omamných látok vedúcich k nedbalosti, len ťažko sa to dá vyvážiť vzdávaním úcty, poklonami, zdvorilými službami, poskytovaním rúch, jedla, obydlí a liekov.
Keď nejaká osoba získa vďaka inej úplnú dôveru v Buddhu, Dhammu a Sanghu a cnosti milé ušľachtilým, len sťažka sa to možno vyvážiť vzdávaním úcty, poklonami, zdvorilými službami, poskytovaním rúch, jedla, obydlí a liekov.
Keď sa nejaká osoba vďaka inej oslobodí od pochybností ohľadom utrpenia, pôvodu utrpenia, jeho zániku a cesty vedúcej k zániku utrpenia, len sťažka zo možno vyvážiť vzdávaním úcty, poklonami, zdvorilými službami, poskytovaním rúch, jedla, obydlí a liekov.“

5. „Jestvuje štrnásť typov obdarovania jednotlivca, Ánanda. Prvým typom je obdarovanie Tathágaty, dokonale a úplne prebudeného (t. j. Buddhu). Druhým typom je obdarovanie paččéka-buddhu. Tretím typom je obdarovanie Tathágatovho žiaka, ktorý dosiahol arahatstvo (úplnú svätosť). Štvrtým typom je obdarovanie toho, kto nastúpil cestu k uskutočneniu plodu arahatstva. Piatym typom je obdarovanie toho, kto sa už nevráti (anágámí). Šiestym typom je obdarovanie toho, kto nastúpil na cestu k uskutočneniu plodu ne-návratu. Siedmym typom je obdarovanie toho, kto sa vráti iba raz (sakadágámí). Ôsmym typom je obdarovanie toho, kto nastúpil cestu uskutočnenia plodu jedného návratu. Deviatym typom je obdarovanie toho, kto vstúpil do prúdu (sótápanna). Desiatym typom je obdarovanie toho, kto nastúpil na cestu k uskutočneniu plodu vstupu do prúdu. Jedenástym typom je obdarovanie niekoho, kto síce nenasleduje Dhammu, ale je oslobodený od zmyselnej žiadostivosti. Dvanástym typom je obdarovanie obyčajného človeka, ktorý žije eticky. Trinástym typom je obdarovanie obyčajného človeka, ktorý nežije eticky. Štrnástym typom je obdarovanie zvieraťa.“

6. „Pri obdarovaní zvieraťa sa dá očakávať, že sa tento dar vráti stonásobne. Pri obdarovaní neeticky žijúceho obyčajného človeka sa dá očakávať, že sa tento dar vráti tisícnásobne. Pri obdarovaní eticky žijúceho obyčajného človeka sa dá očakávať, že sa tento dar vráti stotisícnásobne. Pri obdarovaní niekoho, kto síce nenasleduje Dhammu, ale je oslobodený od zmyselnej žiadostivosti sa dá očakávať že sa tento dar vráti stotisíckrát stotisícnásobne.
Pri obdarovaní toho, kto nastúpil na cestu uskutočnenia plodu vstupu do prúdu sa dá očakávať, že sa tento dar vráti nespočítateľne a bezrozmerne. A čo sa potom dá povedať o obdarovaní toho, kto vstúpil do prúdu? A čo potom povedať o obdarovaní toho, kto nastúpil na cestu k uskutočneniu plodu jedného návratu…kto sa vráti len raz…kto nastúpil na cestu uskutočnenia plodu nenávratu…kto sa nevráti…kto nastúpil na cestu uskutočnenia plodu arahatstva…arahata… paččéka-buddhy? A čo sa dá povedať o obdarovaní Tathágaty, dokonale a načisto prebudeného?“

7. „Existuje sedem typov obdarovania Sanghy (spoločenstvo Buddhových žiakov), Ánanda. Prvým typom je obdarovanie spoločenstva mníchov a mníšok, ktorý vedie Buddha. Druhým typom je obdarovanie spoločenstva mníchov a mníšok po Tathágatovom odchode zo sveta parinibbány. Tretím typom je obdarovanie spoločenstva mníchov. Štvrtým typom je obdarovanie spoločenstva mníšok. Piatym typom je obdarovanie s výhradou, že dar je určený iba určitému počtu mníchov a mníšok. Šiestym typom je obdarovanie s výhradou, že dar je určený iba určitému počtu mníchov. Siedmym typom je obdarovanie s výhradou, že dar je určený iba určitému počtu mníšok.“

8. „V budúcnosti, Ánanda, sa stanú členmi mníšskeho spoločenstva ľudia, ktorí nežijú eticky a majú zlú povahu (tzv. „žlté límce“) . Ľudia im budú dávať dary aby Sangha prospievala. I vtedy bude platiť, že prospech z obdarovania Sanghy je nespočítateľný a bezrozmerný. A vravím, niet prípadu, keď by bolo obdarovanie jednotlivca prospešnejšie než obdarovanie Sanghy.“

9. „Ánanda, existujú štyri spôsoby očistenia darov. Aké štyri? Niektoré dary sú očistené darcom a nie obdarovaným. Niektoré dary sú očistené obdarovaným a nie darcom. Niektoré dary nie sú očistené ani darcom, ani obdarovaným. Niektoré dary sú očistené ako darcom, tak aj obdarovaným.“

10. „Ako je dar očistený darcom, a nie obdarovaným? Tak, že darca žije eticky a má dobrú povahu a obdarovaný nežije eticky a má zlú povahu. Vtedy je dar očistený darcom, a nie obdarovaným.“

11. „A ako je dar očistený obdarovaným, a nie darcom? Tak, že darca nežije eticky a má zlú povahu a obdarovaný žije eticky a má dobrú povahu. Tak je dar očistený obdarovaným, nie darcom.“

12. „A akým spôsobom nie je dar očistený ani obdarovaným, ani darcom? Tak, že darca nežije eticky a má zlú povahu a ani obdarovaný nežije eticky a má zlú povahu. Tak nie je dar očistený ani obdarovaným, ani darcom.“

13. „A ako je dar očistený ako obdarovaným, tak aj darcom? Tak, že darca žije eticky a má dobrú povahu a obdarovaný tiež žije eticky a má dobrú povahu. Tak je dar očistený ako obdarovaným, tak aj darcom. To sú štyri spôsoby očistenia daru.“

14. Tak riekol Vznešený. A keď povedal toto, pokračoval:

„Keď obdaruje eticky žijúca osoba
čestne nadobudnutým darom niekoho, kto eticky nežije,
a vykoná tak so srdcom plným dôvery,
že toto jednanie povedie k dobrým výsledkom,
dar je očistený etikou darcu.“

„Keď obdaruje neeticky žijúca osoba
nečestne nadobudnutým darom niekoho, kto žije eticky,
i keby sa to nespájalo s vierou
v dobré výsledky takéhoto jednania,
je dar očistený osobou obdarovaného.“

„Keď obdaruje neeticky žijúca osoba
nečestne nadobudnutým darom niekoho, kto tiež nežije eticky,
a pokiaľ sa to nespája s vierou
v dobré výsledky takéhoto konania,
nie je dar očistený etikou darcu ani etikou obdarovaného.“

„Keď obdaruje eticky žijúca osoba
čestne nadobudnutým darom niekoho, kto tiež žije eticky
a urobí tak so srdcom plným dôvery,
že toto konanie povedie k dobrým výsledkom,
tak vravím, že takéto obdarovanie prinesie výsledky v plnej miere.“

„Keď obdaruje osoba oslobodená od žiadze
čestne nadobudnutým darom inou osobou oslobodenou od žiadze,
a urobí tak so srdcom plným dôvery,
že toto konanie povedie k dobrým výsledkom,
tak vravím, že je to najlepší svetský dar.“